ဘဏ်များမှ ငွေသားထုတ...

ဘဏ်များမှ ငွေသားထုတ်ယူမှု ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ဘဏ်များအပေါ် ထိန်းကျောင... ဘဏ်များမှ ငွေသားထုတ်ယူမှု ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ဘဏ်များအပေါ် ထိန်းကျောင...
IPRD Photo

IPRD
1 week 99 Views
Category:
Description:
ဘဏ်များမှ ငွေသားထုတ်ယူမှု ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ဘဏ်များအပေါ် ထိန်းကျောင်းမှုတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားချက်
ဇူလိုင်လ ၁၀