အင်းလေးကန်သို့ စက်တ...

အင်းလေးကန်သို့ စက်တင်ဘာလမှစ၍ ဆောင်းခိုငှက်များဖြစ်သည့် ရေပျော်ငှ... အင်းလေးကန်သို့ စက်တင်ဘာလမှစ၍ ဆောင်းခိုငှက်များဖြစ်သည့် ရေပျော်ငှ...
HD
MRTV Photo

MRTV
4 months 0 Views
Category:
Description:
အင်းလေးကန်သို့ စက်တင်ဘာလမှစ၍ ဆောင်းခိုငှက်များဖြစ်သည့် ရေပျော်ငှက်၊ သစ်‌တောငှက်၊ ဆောင်းခိုငှက်အပါအဝင် အခြားငှက်မျိုးစိတ် (၁၃၇)မျိုးလာရောက်ကျက်စားလျက်ရှိ