တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ video_2022-11-05_22-03-20

တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ  video_2022-11-05_22-03-20 တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ  video_2022-11-05_22-03-20
kayah Photo

kayah
1 year 7 Views
Category:
Description:
တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ
တေးရေး - ဂီတလုလင် မောင်ကိုကို
တေးဆို - ဖြိုးပြည့်ပြည့်မောင် (ရှမ်းပြည်နယ်)